شرح وظایف سوپروایزر و مدیر آموزشگاه

شرح وظایف سوپروایزر و مدیر آموزشگاه

سوپروايزر آموزشي مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظايف سوپر وايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد: