مجموعه Edutrainian با هدف بالابردن سطح زبان فراگیران و با سابقه درخشان در زمینه زبان های خارجه فعالیت میکند.

کتاب های زبان آلمانی مورد تایید مجموعه سری کتاب های Starten Wir هست که شما میتوانید کتاب های زبان آلمانی از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های Starten Wir را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.

کتاب های زبان ترکی استانبولی مورد تایید مجموعه سری کتاب های Istanbul هست که شما میتوانید کتاب های زبان ترکی استانبولی از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های Istanbul را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.

کتاب های زبان فرانسوی مورد تایید مجموعه سری کتاب های Le nouveau taxi هست که شما میتوانید کتاب های زبان فرانسوی از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های Le nouveau taxi را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.

کتاب های زبان اسپانیایی مورد تایید مجموعه سری کتاب های Nuevo Prisma هست که شما میتوانید کتاب های زبان اسپانیایی از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های Nuevo Prisma را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.

کتاب های زبان کره ای مورد تایید مجموعه سری کتاب های Sejong Korean هست که شما میتوانید کتاب های زبان کره ای از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های Sejong Korean را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.

کتاب های زبان چینی مورد تایید مجموعه سری کتاب های 301 هست که شما میتوانید کتاب های زبان چینی از فروشگاه آنلاین Edutrainian تهیه کنید. Edutrainian این امکان را به شما میدهد که اگر قصد برگزاری کلاس با کتاب هایی غیر از کتاب های 301 را داشته باشید شما را به اساتیدی که مهارت تدریس کتاب مربوطه را داشته باشد به شما معرفی مینماید.

پس از گذراندن هر ترم در مجموعه Edutrainian به شما کارنامه ای ارائه میشود که شامل روند تحصیلی شما طی یک ترم میباشد و در پایان هر دوره مدرک معتبر از سوی مجموعه به شما ارائه میشود.