کارگاه های مهارت محور

کارگاه های مهارت محور

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهاي آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست.کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیري زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش