نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

نقاط تمایز وبینارهای اجوترینین

از مهم‌ترین نقاط تفاوت این وبینار ها با وبینارهای انگلیسی دیگر استفاده از اساتید برتر و تکنولوژی مناسب را می‌توان نام برد. نکته دیگر اینکه این وبینار خلاف وبینارهای دیگر به مدت یک سال و در ۴۹ پنجشنبه برگزار می‌شود